سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
ستاد تفسیر  
پژوهشگر 
 
 
پژوهشی- اجرائئ 
همکاری 
موسسه اسرا 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
 
 
ادبيات عرب 
تدریس 
حوزه علمیه مشهد 
مدرس 
 
 
ادبيات عرب 
تدریس 
دانشگاه شهيد باهنر کرمان 
مدرس 
 
 
معارف 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
 
 
تفسير